Therapie

Psychotherapie

Veel individuen kunnen zich verward, depressief of angstig voelen op verschillende tijdstippen in hun leven. Moeilijkheden binnen het gezin, in de partnernrelatie, opvoedingsgerelateerde problematieken of identiteitsproblemen kunnen vaak overweldigend zijn. Emotionele distress kan zich evenwel uiten in andere vormen, zoals verslaving, fobieën, eetstoornissen, paniekaanvallen of woede- en huilbuien.

In een vertrouwelijke therapeutische relatie kan psychotherapie helpen om deze verschillende ervaringen te verkennen, hoe deze zich manifesteren en hoe nieuwe mogelijkheden zich kunnen ontplooien. Binnen deze relatie is het mogelijk om de manier waarop we onszelf zien binnen de maatschappij te exploreren en in te beelden hoe alles anders zou kunnen zijn.

Volwassenen

Individuele therapie

Een therapeut is iemand die praat met mensen over hun bezorgdheden. In therapie wordt er een veilige ruimte gecreëerd om zaken bespreekbaar te maken die voordien niet of moeilijk bespreekbaar waren. Therapeut en cliënt gaan samen op zoek naar een meer wenselijke situatie en onderzoeken samen wat daarvoor nodig is. De cliënt bepaalt zelf wat zinvol of minder zinvol is en stuurt dus het verdere verloop van de therapie.

Gezinstherapie

Gezinnen zijn onderhevig aan invloeden zowel van binnenin als van buitenaf. Dit maakt het samenleven in een gezin vaak niet gemakkelijk. Elk gezinslid is zowel een uniek individu als een deeltje van het gezin. Elk gezin is met andere woorden een unieke samenstelling van verschillende unieke personen die een evenwicht zoeken tussen eigenheid en verbondenheid. Niet zelden heeft een individueel probleem van een gezinslid een diepgaande weerslag op het functioneren van het hele gezin.

Deze complexiteit kan aanleiding geven tot bepaalde bezorgdheden van sommige gezinsleden. Wanneer deze bezorgdheden onoverwinnelijk lijken, kan professionele begeleiding van het hele gezin zinvol zijn. De focus binnen gezinstherapie ligt op de relaties tussen gezinsleden onderling en hun omgeving, in de brede zin van het woord. Iedere stem krijgt een evenwaardige plaats in therapie, ook de stem van de kleinsten. Samen met de therapeut exploreert men de bezorgdheden en behoeften van alle gezinsleden (ook diegenen die niet aanwezig zijn in de sessie). Men gaat op zoek naar een gemeenschappelijke doelstelling waaraan kan worden gewerkt zodat er een meer wenselijke situatie tot stand komt.

Binnen een gezin kunnen verschillende zaken aan de oorzaak liggen van de initiële bezorgdheid. Hieronder vindt u een beperkte lijst met onderwerpen die bespreekbaar kunnen worden gemaakt aan de hand van gezinstherapie:

 • (Echt)scheiding
 • Nieuw samengesteld gezin
 • Verlies van een familie- of gezinslid
 • Traumatische ervaring
 • Rouw
 • Opvoedingsmoeilijkheden
 • Psychische en/of lichamelijke beperkingen van een gezinslid
 • (Plots) gewijzigde gezinssituatie
 • Aanhoudende conflicten

Relatietherapie

Elke relatie is een unieke combinatie van unieke personen. Daarnaast is elke relatie ook onderhevig aan invloeden van buitenaf. Deze complexe wisselwerking zorgt er soms voor dat het onderhouden van een liefdevolle relatie een moeilijke, of zelfs onmogelijke opdracht lijkt te zijn. In dergelijk geval kan het hulpvol zijn beroep te doen op professionele begeleiding.

Relatietherapie gebeurt steeds samen, op een veilige plek waar men vrij is van de veroordelende blik van de buitenwereld. Het doel is door middel van gesprekstherapie de bezorgdheden te exploreren en zodoende te komen tot inzicht, nieuwe vooruitzichten en ontplooiingskansen. De aandacht wordt steeds gevestigd op de bredere sociale en relationele context van het koppel.

Binnen relatietherapie kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen. Hieronder vindt u een beperkte opsomming van relationele bezorgdheden die besproken kunnen worden. Deze categorieën werden bewust niet nader toegelicht aangezien er binnen elke unieke relatie specifieke bezorgdheden voorkomen.

 • Relationele conflicten
 • (Echt)scheiding
 • Communicatieve moeilijkheden
 • Moeilijkheden met vertrouwen
 • Affectieve moeilijkheden
 • Twijfels

Seksuologische hulpverlening

De stap naar het inschakelen van professionele seksuologische begeleiding is vaak een zeer doordachte en moeilijke beslissing. We krijgen vanuit onze omgeving enorm veel en vaak foutieve informatie over hoe seks zou moeten zijn. Daarenboven worden vrouwen en mannen nog steeds geconfronteerd met zeer uiteenlopende informatie over het seksueel functioneren, de seksuele beleving en seksuele tevredenheid. Soms voldoet de realiteit dan ook niet aan de hoge eisen die we onszelf opleggen.

Seksuologische hulpverlening biedt de mogelijkheid deze verwachtingen en de eigen seksuele beleving op een andere manier te bekijken. Bezorgdheden over de eigen seksualiteit en/of seksualiteit van de partner worden samen in een veilige context geëxploreerd aan de hand van gesprekstherapie en oefeningen. Het doel is de seksuele tevredenheid van beide partners te optimaliseren.

Vaak is de seksuele beleving ook onderdeel van een bredere relationele beleving. Binnen de seksuologische hulpverlening bestaat er dan ook de mogelijkheid relationele thema’s bespreekbaar te maken en terug te koppelen naar de initiële bezorgdheid.

Bezorgdheden over seksualiteit kunnen allerhande vormen aannemen. Ter illustratie vindt u onderstaand een beperkte lijst terug van onderwerpen die aan bod kunnen komen binnen seksuologische hulpverlening:

 • Communicatievaardigheden m.b.t. seksualiteit
 • Bezorgdheden omtrent seksueel verlangen bij hem en/of haar
 • Verschil in seksueel verlangen tussen beide partners
 • Bezorgdheden omtrent seksuele opwinding bij hem en/of haar
 • Erectiele disfuncties
 • Voortijdige ejaculatie
 • Orgasmestoornissen
 • Pijn bij het vrijen
 • Seksuele ontevredenheid
 • Ouderen en seksualiteit
 • Fysieke beperkingen en seksualiteit
 • Afwijkende fantasieën

Kinderen

Wij geloven erin dat kinderen en gezinnen de mogelijkheden tot groei en verandering in zich dragen. Dit kan echter door allerlei omstandigheden onder druk komen te staan. Het kan hier zowel gaan om externe factoren (e.g. conflicten in het gezin, moeilijkheden op school) als interne factoren (e.g. persoonlijke moeilijkheden). Psychotherapie kan kinderen en hun gezin de nodige hulp aanreiken om de eigen krachten te versterken en hen terug op weg te helpen.

De meeste gebieden waarbij hulp wordt geboden bij zowel kinderen, jongeren als hun gezin:

 • Emotionele problemen: piekeren, angst, zich somber voelen
 • Gedragsproblemen: hyperactief gedrag, pesten, liegen, agressief gedrag
 • Schoolse problemen
 • Verwerkingsproblemen: scheiding, verlies, trauma
 • Drugsafhankelijkheid bij adolescenten
 • Hoofd- en buikpijn, eet-, slaap- of zindelijkheidsproblemen die niet medisch te verklaren zijn
 • Opvoedingsproblemen: problemen in de relatie tussen ouder en kind, vaak in combinatie met één of meerdere bovenstaande problematieken

In de begeleiding van kinderen en jongeren wordt er steeds op maat van het kind gewerkt.

Jongere kinderen praten over het algemeen niet makkelijk over hun problemen. Ze kunnen hun gevoelens nog niet zo goed onder woorden brengen. Met deze kinderen wordt dan door middel van speltherapie gewerkt aan de moeilijkheden of zorgen die zich voordoen. Spel is namelijk een natuurlijke uiting van het kind; het is de taal van het hart. In het spel laat het kind zien waarmee het zich bezighoudt. In de spelkamer is een heleboel speelgoed aanwezig. Het kind bepaalt meestal zelf waarmee het speelt en de therapeut probeert zich zoveel mogelijk af te stemmen op het kind. Zo wordt er een heel veilige situatie gecreëerd waardoor het kind zich steeds meer in zijn spel zal uiten. De therapeut verwoordt wat het kind speelt, waardoor het kind zelf meer inzicht in de situatie en zichzelf kan krijgen. Door met het kind mee te spelen, kan de therapeut het kind ook helpen een andere kijk op zichzelf en de situatie te krijgen en kan het kind leren om op een andere manier met de dingen om te gaan. In het spel kan het kind ook belevenissen verwerken door ze met ondersteuning van de therapeut opnieuw uit te spelen. Op deze manier kunnen indringende ervaringen verwerkt worden.

Anderzijds zijn er evengoed kinderen en jongeren die zich heel vlot kunnen uiten en hun gevoelens, vragen, zorgen etc. gemakkelijk onder woorden kunnen brengen. Bij hen kan gesprekstherapie volstaan, wat het gebruik van creatieve methodieken niet uitsluit. Het is telkens zoeken en afstemmen wat het beste werkt bij elk kind afzonderlijk.

Kinderen leven niet geïsoleerd, zij bewegen zich in meerdere contexten die elk een invloed kunnen uitoefenen op de moeilijkheden die zich voordoen. In eerste instantie denken we hierbij aan de context van hun gezin. Het gezin zien we als een systeem waarbij er wederkerige invloed is van de gezinsleden onderling. Het is ons inziens dan ook noodzakelijk om de ouders of andere opvoedingsfiguren zoveel mogelijk te betrekken in de therapeutische begeleiding van hun kinderen. Ook hier wordt er steeds op maat van het gezin gewerkt: zo kunnen er gezinsgesprekken georganiseerd worden, ouder-kind gesprekken en/of ouderbegeleiding. Daarnaast wordt er regelmatig samengewerkt met scholen, CLB of andere betrokken instanties.